మీ Mobile Camera తో ఫింగర్ప్రింట్ lock నీ సెట్ చేయండి ఈ విధంగా || best way to set fingerprint lock on your mobile

మీ Mobile Camera తో ఫింగర్ప్రింట్ lock నీ సెట్ చేయండి ఈ విధంగా || best way to set fingerprint lock on your mobile

హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ పోస్ట్ లో అమేజింగ్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ఫింగర్ప్రింట్ లాక్ గురించి చెప్తాను మీ మొబైల్ ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ లేకపోయినా సరే మీరు మీ కెమెరా తో చాలా ఈజీగా మీరు ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ నీ వేసుకోవచ్చు

అయితే చూడండి దీని కోసం కింద మీకు ఒక downloading కనిపిస్తూ ఉంటుంది దానిపైన ప్యాక్ చేసి ఐ సి ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ అనే అప్లికేషన్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందిచేసుకుని తర్వాత సింపుల్గా ఆ అప్లికేషన్ ని ఓపెన్ చేయండి అక్కడ మనకు స్టార్టింగ్ లో పిన్ని జెండర్ చేసుకోమంటుంది ఫోర్ డిజిట్ పిన్ నీ టు టైమ్స్ కన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత కింద మీకు మీ యొక్క ఫింగర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమంటుంది మీరు ఏ హ్యాండ్ ఫింగర్ అయితే ఆ హ్యాండ్ ఫింగర్ ని కింద కెమెరా కింద ఇచ్చేసి 5times కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది మీ యొక్క ఫింగర్ ని దాని తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ని డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్లుగా సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది దాని తర్వాత చూడండి ఆటోమేటిక్ గ మీ యొక్క వేలితోనే మీ యొక్క ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ కావడం జరుగుతుంది తప్ప వేరే వాళ్ళు ఎవరు ట్రై చేసినా మీ యొక్క లాక్ అన్లాక్ కావడం జరగదు.

Most other lock screens don’t actually use biometrics to unlock your device. They are just for fun. ICE Unlock is a true biometric lock screen solution.

ICE Unlock is powered by ONYX which allows users to take a picture of their fingerprint using the existing camera. No additional hardware or scanner needed.

* NOTE: ICE Unlock requires a rear-facing camera with flash, and the camera has to be able to focus on your finger. Many devices that do not focus on close objects do not work with ICE Unlock, and are marked not compatible.

ICE Unlock places the power of identity control back where it belongs — in the hands of the consumer. Pictures of your finger are turned into a template using our proprietary process and then the picture is immediately destroyed. Moreover, fingerprint templates are not transmitted to DFT or any other entity (government or otherwise). The template is stored only within the secure storage area of your device, meaning it can only be accessed by ICE Unlock. The data stored on your device cannot be used to reverse-engineer your fingerprint.

Quote from Tom’s Guide: “Bitdefender’s Clueful app, which rates the privacy risks of apps installed to your phone, gives ICE Unlock a “low risk” application, which means it has far less access to your phone’s functions than apps such as Facebook or Twitter.”

USING THE APP – The user places their finger into the rear facing camera field of view. Then the user takes a picture by tapping the screen and ICE (Identity Control Essentials) UNLOCK processes and matches the image and unlocks the device.

TOUCHLESS FINGERPRINT AUTHENTICATION JUST WORKS BETTER!
Touch-based sensors, like the one on the iPhone 5s, aren’t as accurate, are subject to wear and tear, and have a tendency to distort your fingerprint due to the pressure applied. The touchless ONYX technology used in ICE Unlock can provide higher levels of accuracy than required by the U. S. Federal Bureau of Investigation.

ICE Unlock – THE FIRST MOBILE APP BUILT ON THE ONYX HD AUTHENTICATION ENGINE.
The ONYX Engine is what does all of the behind the scenes processing, encoding, and matching for ICE Unlock. ONYX is designed to run mobile touchless fingerprint authentication on Android, iPhone/iPad, and Windows mobile devices to bring biometric security to enterprises. ONYX shows its flexibility by also powering applications like ICE Unlock.

– If you are requesting support please include the model of your mobile device.

* ICE Unlock currently has some known workarounds due to the way android devices handle lock screens . ICE Unlock is not intended to be used as a sole source of security. If you require an extremely high level of security we recommend you additionally implement other security measures such as the pin, pattern, voice, or facial recognition lock screens native to the android operating system.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *