మీ Mobile లో ఉకే Ads ఎక్కువగా వస్తున్నాయా అయితే ఈ ట్రిక్ అప్లై చేయండి మళ్ళీ చూద్దామన్న మీ Mobile లో ads కనిపించవు

మీ Mobile లో ఉకే Ads ఎక్కువగా వస్తున్నాయా అయితే ఈ ట్రిక్ అప్లై చేయండి మళ్ళీ చూద్దామన్న మీ Mobile లో ads కనిపించవు

ఫ్రెండ్స్ మీ మొబైల్ లో ఇంటర్ నెట్ ఆన్ చేయగానే ఆటోమేటిగ్గా యాడ్స్ వస్తున్నాయా ఎక్కువగా అయితే ఈ చిన్న టెక్నిక్ ఉపయోగించండి చాలు మల్లి జన్మలో చూద్దామన్నా మీ మొబైల్ లో యాడ్స్ కనిపించడం జరగదు.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం అయితే లేదు కింద మీకు ఒకటి కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పని చేసి adguard అనే అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా ఆ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా పర్మిషన్స్ అడిగేవాడిని గ్రాండ్ ఆలోచించండి దాని తర్వాత అక్కడ మీకు మధ్యలో production disable option దాన్ని మీరు సింపుల్గా enable చేయవలసి ఉంటుంది తర్వాత మీ మొబైల్ లో చూసుకోండి మీకు చూద్దాం అన్న ఎక్కడ కూడా ఒక చిన్న కూడా కనిపించడం జరగదు ఆ రేంజ్ లో కంప్లీట్ గా మీ మొబైల్ కి వచ్చే ప్రతి ఇది బ్లాక్ చేయడం జరుగుతుంది దీంతోపాటుగా మీ మొబైల్ యొక్క డేటా ని కూడా చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో సేవ చేయడం జరుగుతుంది ఈ అప్లికేషన్ ప్రతి ఒక్కరికి యూస్ అయ్యే అద్భుత మైన అప్లికేషన్ ప్రతి ఒక్కరూ ట్రై చేసి చూడండి.

Adblocker Only for Yandex.Browser and Samsung Internet with customizable filters.

AdGuard Content Blocker is a free app that blocks ads in Yandex browser and Samsung Internet mobile browser on your Android device without requiring root access. AdGuard’s ad blocking services don’t affect other apps and work specifically in these two web browsers.

Save battery and data
Not only do ads distract your attention and steal your time, but when you have to watch ads, especially video ads, it also drains your battery and a solid chunk of precious data on your device. With AdGuard Content Blocker, you’ll finally be able to leave the house without a charger and treat yourself to an extra coffee thanks to the data you saved.

20+ adblock lists
Choose from the best of all the existing filter lists, designed both by our own highly skilled specialists and by prominent community members. Enable general lists that cover most common ads, and combine them with our language-specific lists to ensure the best protection possible.

Whitelist
Support your favorite content creators by adding their websites to the list of exceptions. There’s no need to turn AdGuard off every time you’re about to visit a known, trustworthy website that doesn’t have any intrusive ads.

Custom filters
Our app gives you control over the filtering process. Add your own custom rules to block ads or hide any elements on the page, and allow them back at any point in the future.

Secure your privacy
The AdGuard Team considers users’ privacy as a main priority. We have years of experience in developing award-winning ad-blocking and privacy protection tools. We’ve made a name for ourselves as a vigilant guardian of your online safety by publishing multiple research papers in which we expose hazardous apps and unveil shady schemes to steal your personal data.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *