ఈ App ని వెంటనే మీ Mobile లో వేసుకోండి దాన్ తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మొత్తం జాతకం బయట పెట్టేస్తుంది

ఈ App ని వెంటనే మీ Mobile లో వేసుకోండి దాన్ తర్వాత ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క మొత్తం జాతకం బయట పెట్టేస్తుంది

ఫ్రెండ్స్ ఈ కోర్సులో మీకు ఇంతవరకు ఎవరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ చేసి నట్లయితే ఎదుటి వాళ్ళ బండారాన్ని చాలా ఈజీగా బయట పెట్టేస్తుంది.

అయితే చూడండి ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు కింద మీకు కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని చేసి వాట్స్ లాగ్ అప్లికేషన్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత సింపుల్గా అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసినట్లయితే దాంట్లో ఉన్నంత ఫీచర్స్ మీకు ఏ అప్లికేషన్లు కూడా దొరకడం జరగదు ఎవరు ఆన్లైన్లోకి వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత సేపు ఆన్లైన్లో ఉంటున్నారు ఎవరితో చాటింగ్ చేస్తున్నారు అని అన్ని విషయాలు కూడా మనం చాలా ఈజీగా అప్లికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు పైగా మీ మొబైల్లో వాడే ఆప్స్ సేఫ్ నా లేదా డేంజర్ నా అనేది కూడా ఇది చెప్పేయడం జరుగుతుంది.

The description of WhatsBox

WHATSBOX
If you use WhatsApp then you need WhatsBox! WhatsBox is a popular tool for whatsapp that is used to fully customize and manage your WhatsApp.

WhatsBox is all you need to fully manage and tweak your WhatsApp. WhatsBox allows users to spice-up and fire-up their WhatsApp with this all-in-one, 100% FREE WhatsApp tool! If you have WhatsApp, you need this app now!

WhatsBox has so many features that are sure to have you even more intrigued with your WhatsApp. Because of its popularity, Whatsapp tools has grown and evolved into a tremendous application that is available on most platforms, especially for the Android community. Tool for WhatsApp allows its users to even use this application on their Personal Windows Computers. Which is quite convenient, especially if you work or play from your computer.

The features of WhatsBox are:

FULL PRIVACY
Privacy is key when using a means of communication, especially in an advanced world with so many ways and means to gain information. WhatsBox allow its users to have a peace of mind that their privacy is being protected. WhatsApp users are able to control which information is seen by other WhatsApp users at any given time. The “Snoozer” option allows WhatsBox users to appear offline while still being online. WhatsApp uses a system of ticks to indicate different statuses of messages you send. The ticks will be visible at the bottom right hand corner of the message speech bubble, next to the time stamp. One grey tick means that the message has been sent successfully. Two grey ticks means that the message has been delivered successfully to the recipient’s phone. If the two ticks turn blue, that means that the message has been read. Not many individuals appreciate being “watched” or tracked by their activity.WhatsApp

SECURITY
WhatsBox provides it users the option of protecting their WhatsApp. It allows its user to lock their WhatsApp by adding a pin/password to gain access.

WhatsBox features a scanner that scans and notifies users of new apps for any security issues that may be of concern. WhatsBox is also a great tool for searching and getting rid of Spyware. It scans and identifies potential threats that seek to capture your private information.

SPACE SAVER
This feature that is used widely by Android users will be sure to come in handy. The “Cleaner” feature helps to save on memory space that may be low. It helps by showing the amount of space utilized by media on your device and gives you the option to clean such space. This is important as some WhatsApp users receive high volumes of media especially when such users are in WhatsApp groups.

STATUS COPIER

This is one fun feature as sometimes we see find some statuses real cool and would like to have that. It allows us to download our Friend’s Status as our own or just to save that status in our gallery. Photos are downloaded in HD quality.

TRICKS AND TIPS

In this cool feature, we learn about the really awesome ways of utilizing the full features of our WhatsApp. Tips and tricks give us information on issues such as to recover deleted messages or even to install older versions of our WhatsApp. These among other fun tricks will enable us to get the most out of the popular and revolutionary app.

FUN SOCIAL GROUPS TO JOIN AND CHAT

Group chats are always awesome. But what is even more awesome is meeting new people from all over the world. Whats Date is our gateway to meeting fun and intriguing individuals from so many countries worldwide. If you want to meet someone for dating purposes or just to mingle and have fun, Whats Date is the way to go. If you don’t see your country represented, you may request that it be added. WhatsBox aims to please its users.

Turbo your WhatsApp with tools for WhatsApp (WhatsBox) start having fun.

**Send long video to status
**Direct Chat
**Full privacy and Security
**Blank Messages
**Tricks, tips and tweaks
**Single Tick
**Status downloader Status Copier

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *