ఈ చిన్న టెక్నిక్ తో మీ Mobile కి ఇలా అద్భుతమైన Ultimate look ఇవ్వండి || amazing Android trick

ఈ చిన్న టెక్నిక్ తో మీ Mobile కి ఇలా అద్భుతమైన Ultimate look ఇవ్వండి || amazing Android trick

ఫ్రెండ్స్ ఈ పోస్ట్ లు మీకు ఇంతవరకు ఎవ్వరు చెప్పని ఒక మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ని చూపిస్తాను అదేంటంటే జనరల్ గా మనకు ఇన్కమింగ్ కాల్ వచ్చినప్పుడు మనకు హోమ్స్క్రీన్ మనకు బోర్ కొడుతుంది అలా కాకుండా ఇప్పటి నుండి ఎవరైనా మీకు కాల్ చేస్తే మీ యొక్క హోమ్స్క్రీన్ కి ఒక అల్టిమేట్ లుక్ రావడం అయితే జరుగుతుంది ఈ చిన్న టెక్నిక్ ని యూస్ చేసినట్లయితే.

అయితే చూడండి దీనికోసం మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు కింద మీకు ఒక డౌన్లోడ్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది దాని పైన టాప్ చేసి s9 ఇన్కమింగ్ కాల్ అనే అప్లికేషన్ మీరు డౌన్ లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది చేసుకున్న తర్వాత అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయండి ఏదైనా మీరు గ్రాండ్గా చేయవలసి ఉంటుంది దాని తర్వాత అందులో స్లైడింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది మీరు కావాలనుకుంటే లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ లో మీకు కాల్ వచ్చినప్పుడు లైటింగ్ రావాలన్నా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక అద్భుతమైన అల్టిమేట్ ఆండ్రాయిడ్ సీక్రెట్ ట్రిక్ ప్రతి ఒక్కరు ట్రై చేసి చూడండి అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని.

Are you bored with the old dull looks of android calling screen..? Get this cool S9 Waves Call Notification application for your smart phone and make it look cool. While someone calls you, you will get cool stylish waves on the edge of your smart phone instead of the simple calling screen of android.

Meanwhile, the application is downloading take a look at the below given features:

Cool Features
Very attractive designs
Cool edge animations
Fully customizable designs and colors
Very small size application
You can easily activate and deactivate the edge animations
Very simple user interface making it very easy to understand all in one go

When you open the installed application, you will be redirected to the main screen of the application. Here you can see all the options to customize the waves for your smart phone. The first option is to activate and deactivate the waves on the calling screen.

Once you install the application, you can select whether you want the wave notification on the calling screen or not. If you do not want to get the wave notification, you can turn it OFF on the main screen of the application itself.

When you activate the wave notification, you will see two waves, one imposed on the other. You can change the color according to your requirements. You can set your favorite color by tapping on the Select Color option for Wave 1.

When you tap on the Color Select option of Wave 1, you will see various colors to select from. At the bottom of the screen, you will see the square boxes representing various sets of colors. There are hundreds of colors, from which you can select your favorite color.

Similarly select your favorite color that best suits or contrasts the color of Wave 1 that you recently selected. The contrasting combination of colors like red and yellow, or green and indigo will make your phone look cool.

This application supports multiple animation style of wave patterns. Here you will get three options of different animation. Selecting the ‘Right’ option will activate the two overlapping waves only on the right hand side of your calling screen. This option will deactivate the wave animation on the left hand side.

Similarly you can select ‘Left’ option to activate the wave pattern only on the left hand side of your screen and it will deactivate the animation on the right side. To get the animation on both the sides of the calling screen, click on ‘Both’ option. With this option you will get the attractive animation on both the sides.

This application also features the option to set the opacity. As there are two overlapping waves one on the other, you can select the opacity of the two animated waves separately. This way, you can set out the design as per your requirement to make your phone look better.

You can select the level of opacity from minimum value zero (0) to maximum value of two hundred and fifty five (255). On the main screen there are two bars where you can select the opacity of the animated waves to be shown up on the calling screen.

This cool and stylish application supports three types of widths for the animated waves. You can select the widths like small, medium and big. When you select the width as small, you will see very thing waves along the edges of your phone. To catch your attraction, you can select Medium width and for even more, you can select ‘Big’ option.

By using this application, your phone catch your attention while you are busy in you meeting and your phone is lying down on the table. Moreover it will make your phone look cool and will give you something extra and attractive as compared to the normal calling android screen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *